Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

на електронен магазин vek-bg.com/online-shop/

 ПРЕДМЕТ

Чл. 1. (1) Настоящите Общи условия („Условия“) регламентират достъпа, условията и ползването на  електронния магазин vek-bg.com/online-shop/, наричан по-долу „Електронен магазин” или „Платформата“.

и са приложими към всяка употреба, оферта, поръчка, покупка и Договор от разстояние, сключен между „ВЕК – хотелски консумативи” ЕООД, с ЕИК 115531698, със седалище и адрес на управление в област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив 4000, ул. Скопие № 110, ет. 2, наричано по-долу за краткост ТЪРГОВЕЦ или ДОСТАВЧИК , и КЛИЕНТИТЕ/ ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин vek-bg.com/online-shop/.

(2) Използвайки електронния магазин vek-bg.com/online-shop/, Клиентите/потребители декларират, че са запознати с настоящите Условия и са се съгласили да ги съблюдават и да бъдат обвързани от тях, включително да сключват Договори от разстояние при успешно завършена поръчка. „ВЕК – хотелски консумативи” ЕООД си запазва правото да актуализира и променя по всяко време съдържанието на настоящите Условия, актуалната версия на които е винаги налична на Платформата

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Чл. 2.  В настоящите Условия, следните термини са употребени със следните значения:

 1. Електронен магазин: онлайн магазин, достъпен на следния сайт: vek-bg.com/online-shop/
 2. Стоки: стоки и продукти, налични и/или предлагани в електронния магазин от “ВЕК – хотелски консумативи” ЕООД ;
 3. Търговец/Доставчик:  “ВЕК – хотелски консумативи” ЕООД , администратор на онлайн магазина, чрез която продава или предлага за продажба Стоки;
 4. Потребител: потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите
 5. Клиент: Всеки потребител, който разглежда, ползва и закупува Стоки чрез Платформата;
 6. Договор от разстояние: e всеки договор, сключен между Търговеца и Потребителя
 7. Начини на плащане: средствата, използвани в онлайн магазина за осъществяване на плащания.
 8. Куриери:  Еконт предоставящи куриерски услуги и доставящи Стоки до посочения от Клиент адрес;
 9. Oтказ: правото на отказ от поръчка/Договор от разстояние;
 10. Стандартен формуляр за отказ: образецът, включен в Приложение № 1.
 11. Непреодолима сила: непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на Договора от разстояние.

 ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 3. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: “ВЕК – хотелски консумативи” ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив 4000, ул. Скопие № 110, ет. 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. Пловдив 4000, ул. Скопие № 110, ет. 2, Email: office@vek-bg.com,

тел: 032 / 69 50 01

 1. Вписване в Търговския регистър: ЕИК 115531698

НАДЗОРНИ ОРГАНИ

 Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15,

тел.: (02) 940 20 46; факс: (02) 940 36 40; e-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg; сайт: www.cpdp.bg

 Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София, пл.”Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24; факс: 02 / 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22; сайт: www.kzp.bg

 ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 4. Електронният магазин e достъпен на адрес в Интернет: vek-bg.com/online-shop/чрез който Потребителите имат възможност:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Електронния магазин и използване на допълнителните услуги запредоставяне на информация;
 2. Да правят поръчкина стоките, публикувани на сайта на Доставчика;
 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Електронния магазин стоки;
 4. Да извършват електронни изявления,във връзка със сключването или изпълнението на договори с електронния магазин, чрез интерфейса на страницата на магазина, достъпна в Интернет;
 5. Да извършват всякакви плащания, във връзка със сключените договори с Електронния магазин, съгласно предоставените начини за разплащане;
 6. Да получават информация за нови стоки,предлагани от електронния магазин;
 7. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 8. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на електронния магазин в Интернет;
 9. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние,за стоките, предлагани от “ВЕК – хотелски консумативи” EООД, за които правото на отказ от договора е приложимо.

Чл. 5. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността и възприетите критерии и условия в практиката, в потребителското и търговското право.

Чл. 6. (1) Потребителите правят поръчки (т.е. сключват договор за покупко-продажба) на стоките, предлагани от Електронния магазин и достъпни на адрес vek-bg.com/online-shop/

(2) По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез електронния магазин стоки.

(3) Потребителите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки, съгласно условията, определени на страницата на Електронния магазин и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Интернет магазина –vek-bg.com/online-shop/.

(4) Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от него на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно от цената на стоките.

Чл. 7. (1) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им, във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба, могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, направени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при регистрацията му, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

 ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Чл. 8. (1) За да използва Електронния магазин за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика vek-bg.com/online-shop/При регистрацията Потребителят следва да въведе валиден имейл адрес, телефон за връзка и адрес, на който да се извършват доставките на поръчаните стоки.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” и “Регистрация”, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация чрез изпращане на писмо на посочения от Потребителя електронен адрес, на който се изпраща информация за декларираните от последния данни. Едновременно с потвърждението се създава акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) В случай че за регистрация Потребителят използва възможността за збор на негов профил, създаден в уеб социални мрежи (Google, Facebook), страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Потребителя в съответната социална или друга мрежа.

(7) За да използва пълната функционалност на електронния магазин, ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да извърши регистрация в сайта vek-bg.com/online-shop/. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.

ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. (1) Потребителите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в Електронния магазин.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Потребителя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес vek-bg.com/online-shop/.

(4) Страна по договора с Доставчика е Потребителят, съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на приемането на общите условия при извършване на регистрация на Потребителя в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на поръчването й от Потребителя чрез електронния магазин на Доставчика.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Потребителя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Чл. 9. Потребителите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в Електронния магазин, потвърждение за приемане на общите условия и предоставяне на необходимите данни, ако Потребителят до този момент няма регистрация в Електронния магазин;

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки в Електронния магазин чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на vek-bg.com/online-shop/ и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

Чл. 10. vek-bg.com/onlajn-magazin/приема плащания с кредитна и дебитна карта- чрез витуален ПОС терминал или чрез наложен платеж.

(1).При използването на кредитна и дебитна карта:

– Търговецът приема кредитни и дебитни карти Maestro, Visa, Mastercard

Плащанията чрез електронния магазин vek-bg.com/onlajn-magazin/  с карти се извършват чрез виртуален ПОС терминал, предоставен от оператора на платежна система „Борика“.

Потребителят въвежда данните на предпочитана платежна карта.

Потребителят приема настоящите Условия и избира бутона “Плати”.

След приключване на плащането, информация за вида на използваната карта, нейната валидност, титуляр, както и последните цифри от номера ѝ се предават автоматично към системата на Търговеца за потвърждение на транзакцията.

(2).При плащане чрез наложен платеж:

Клиентът заплаща дължимата сума на куриера, доставил Стоката.

Чл. 11.  “ВЕК – хотелски консумативи” EООД не носи отговорност за каквито и да било разходи, настъпили във връзка с допълнителни такси, комисиони, лихвени проценти и разлика във валутни курсове, добавени от банката на Клиента и/или финансовата институция във връзка с предоставяните услуги за плащания.

ДОСТАВКА

Чл. 12. “ВЕК – хотелски консумативи” EООД използва куриерските услуги на  Еконт („Куриера“). Доставката се осъществява на всички адреси на територията на Република България, където Куриерът има покритие за доставка.

Чл. 13.Всички Стоки:

– се доставят в опаковки, съответстващи на вида на Стоките и начина на транспортирането им.

Те  се получават съгласно посочения от Клиента начин – до офис на куриер или до адрес.

 

Чл.14. Рискът от загуба и/или повреда на Стоките преминава върху Клиента в момента, в който Клиентът или посочено от него трето лице, различно от Куриера или негов представител, приеме Стоките.

Чл. 15. При посочени неточен или грешен адрес, лична информация и/или телефон за доставка Търговецът не носи отговорност за изпълнение на поръчката съгласно заявената информация.

ПРАВО НА ОТКАЗ.ВРЪЩАНЕ НА СТОКИ. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ.

Чл.16. Настоящият раздел регламентира условията, които уреждат правото на Клиентите спрямо “ВЕК – хотелски консумативи” EООД да се откажат от поръчката си по смисъла на Закона за защита на потребителите.

Право на отказ имат всички Клиенти на нашия сайт vek-bg.com/onlajn-magazin/

Клиентът има право да се откаже от поръчката си, а Потребителят – от сключения Договор от разстояние, без да посочват причина, без да дължат обезщетение или неустойка и без да понесат каквито и да е разходи, с изключение на транспортните разходи за получаване и връщане на Стоките, в срок от 14 дни  от получаване на стоката.

По време на този 14-дневен период, Клиентът следва да полага дължимата грижа спрямо Стоката/ите и опаковката.

Чл. 17. Правото си на отказ може да бъде осъществено чрез формуляр за отказ (приложен в края на настоящите Условия), изпратен по електронната поща или адреса на упражняване на дейността на “ВЕК – хотелски консумативи” EООД. –  гр. Пловдив, ул. „Скопие“ 110, ет. 2.

Чл. 18. Клиентът следва да изпрати Стоките или да ги предаде на “ВЕК – хотелски консумативи” EООД в рамките на 14 дни от датата на получаването им на следния адрес: гр. Пловдив, ул. “Скопие” № 110, ет. 2.

Чл. 19. Клиентът трябва да върне Стоките с всички доставени опаковки, документация- касови бележки, фактури и др., в оригиналното им състояние и без нарушен търговски вид.

Чл. 20. Връщането и приемането на продукт може да бъде отказано от vek-bg.com/onlajn-magazin/ в случай, че стоката не е в добър търговски вид. Това може да се изразява в: повреди по окомплектовката, следи от използване, физически повреди, деформации на продукта или опаковката, непълна окомплектовка на продукта или съпътстващата документация, доставена при поръчката.

Чл. 21.  До връщането на Стоките рискът от загуба и/или повреда, довела до намалена стойност на Стоките, се поема от Клиента/Потребителя.

 

Чл. 22. Рискът и тежестта на доказване за правилното и своевременно упражняване на правото на отказ се носят от Клиента/Потребителя.

Чл. 23. Клиентът поема разходите за връщането на Стоката.

Чл. 24  “ВЕК – хотелски консумативи” EООД възстановява всички плащания в рамките на 10 работни дни след връщане на стоката от страна на Клиента/Потребителя и получаването й от  “ВЕК – хотелски консумативи” EООД. Връщането на сумата става единствено чрез банков превод.

Чл. 25. “ВЕК – хотелски консумативи” EООД може да изчака възстановяването на плащанията докато не получи Стоката/ите или докато Клиентът не докаже, че е върнал Стоките, в зависимост от това кое от двете обстоятелства настъпи първо.

Чл.26. “ВЕК – хотелски консумативи” EООД преглежда стоката при нейното връщане и дали тя отговаря на условията за връщане. В зависимост от това “ВЕК – хотелски консумативи” EООД възстановява стойността само на стоките, които отговарят на условията за връщане.

Чл. 27. “ВЕК – хотелски консумативи” EООД, със съгласието на Потребителя, възстановява платените суми по посочена от последния  банкова сметка.

Чл. 28.  Възстановяването на сумите е безплатно за Клиента/Потребителя.

Чл. 29.  “ВЕК – хотелски консумативи” EООД не възстановява евентуални такси, добавени от банката на Клиента, начислени във връзка с предоставените услуги за разплащания за осъществяване на първоначалното плащане по поръчката.

Чл. 30. Следните Стоки са изключени от правото на отказ:

– Запечатани Стоки, които поради здравословни или хигиенни причини не могат да бъдат върнати и са разпечатани след доставката им;

– Стоки, които поради своето естество са необратимо смесени с други Стоки;

– Стоки, представляващи консумативи  в случай, че целостта на опаковката им е нарушена. В случай, че тези консумативи следват закупена Стока, Клиентът може да упражни правото си на отказ от тази Стока след като заплати стойността на консуматива с нарушена опаковка.

ПРОМЯНА НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 31. “ВЕК – хотелски консумативи” ЕООД  има право да променя тези условия по всяко време. Вие имате задължение да спазвате политиките и условията, които са в сила към момента, в който използвате нашия електронен магазин на следния уебсайт vek-bg.com/onlajn-magazin/ или правите всяка поръчка, освен в случаите, когато със закон или друг нормативен акт трябва да направим промени със задна дата в настоящите условия или политиката за поверителност. В този случай евентуалните промени ще засегнат и поръчки, направени преди това от Вас.

ГАРАНЦИЯ, СРОК НА ГОДНОСТ И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл. 32. “ВЕК – хотелски консумативи” ЕООД  гарантира, че Стоките отговарят на поръчката, съответно на Договора от разстояние и съответства на спецификациите и  характеристиките, изброени в описанието на Стоката, с разумните изисквания и/или очаквания за използваемост и/или надеждност, които са нормални за стоки от същия вид

Чл. 33. Клиентът трябва да прегледа Стоката в момента на доставката и предаването. При констатиране на транспортни дефекти – повреди, удари и/или други щети при доставката, Клиентът следва да подпише двустранен протокол за щети в присъствието на Куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно да уведоми “ВЕК – хотелски консумативи” ЕООД. В противен случай Стоката се смята за одобрена като съответстваща на направената поръчка и приета без забележки.

Чл.34.Стоките, предлагани на електронния магазин, притежават срок на годност, посочен на опаковката.

Чл. 35. .Рекламации мога да се предявяват на адрес:  гр. Пловдив, ул. Скопие 110, ет. 2.

Чл. 36. “ВЕК – хотелски консумативи” ЕООД  може да откаже рекламации и не носи отговорност за:

–  повреди и/ или възникнали дефекти на Стоки, в следствие на неправилното транспортиране, съхранение и употреба от страна на Клиента.

– несъответствие между данните в документите, на които се основава рекламацията и тези на Стоката.

– следи от механично въздействие, изпускане, удар, лошо съхранение, излагане на природни въздействия, включително на пряка слънчева светлина, висока влажност, прекалено ниска и/или висока температура, замърсена среда, проникване на насекоми, растения, предмети и/или други фактори извън допустимите граници за нормална употреба или правилно използване на Стоката.

Чл. 37. “ВЕК – хотелски консумативи” ЕООД  запазва правото да начисли допълнителни такси за услуги, доколкото същите не са вследствие на проявил се дефект на Стока в това число и за:

– транспортни разходи, при констатирано съответствие на Стоката с Договора от разстояние

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА.

Чл. 38 (1). “ВЕК – хотелски консумативи” ЕООД  не гарантира, че използването на електронния магазин ще бъде без прекъсвания, навременно, сигурно или без грешки.

(2). “ВЕК – хотелски консумативи” ЕООД  не носи отговорност за каквито и да било преки или косвени вреди, произтичащи от използването или невъзможността за използване на съдържанието на онлайн магазина или по друг начин, произтичащи от или във връзка с правните отношения, уредени от настоящите Условия, които са извън контрола на Търговеца.

(3).В случай на непреодолима сила (напр. стачки, екстремни метеорологични условия, преустановяване работа на куриери и др.), които възприпятстват изпълнението на задълженията на “ВЕК – хотелски консумативи” ЕООД ,  същите се спират по време на периода на нейното действие.

Ако продължителността на непреодолимата сила отнеме повече от 14 (четиринадесет) дни, както “ВЕК – хотелски консумативи” ЕООД  , така и Клиентът имат право да прекратят Договора от разстояние, без да дължат обезщетение.

(4).Електронният магазин достъпен на уебсайт vek-bg.com/onlajn-magazin/  може да съдържа връзки или препратки към интернет страници на трети страни, върху които “ВЕК – хотелски консумативи” ЕООД  няма влияние или контрол. “ВЕК – хотелски консумативи” ЕООД  не носи отговорност за съдържанието на тези интернет страници и дейността на техните администратори, както и за сигурността при съхраняване на личните Ви данни.

СПОРОВЕ. ПРИЛОЖИМО ПРАВО И ЮРИСДИКЦИЯ

Чл. 39. .Българското законодателство урежда отношенията между Търговеца и Клиентите, по отношение на които се прилагат настоящите Условия, включително във връзка с всички възникнали спорове между тях.

Чл. 40. Когато възникне спор между Търговеца и Потребител, който не е разрешен доброволно, Потребителят може да:

 1. отнесе спора за Алтернативно разрешаване на спорове като:
 2. се обърне към официалната страница на Европейската комисия за онлайн разрешаване на споровена интернет адрес http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 3. инициира формиране на помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите.
 4. подаде жалба до Комисията за защита на потребителите на място или онлайн на нейната интернет страница.
 5. подаде жалба до компетентния български съд.

Стандартен формуляр за отказ може да изтеглите от тук.

Вход

Забравена парола?

Количка

Вашата количка е празна.